wtorek, 20 listopada 2018

Konkurs geograficzny.

 

„Polska
Moja Ojczyzna”

Atrakcje turystyczne
w Polsce.


I ETAP
Proszę o złożenie do 04.01.2019 r.  napisanej przez ucznia pracy lub prezentacji multimedialnej, filmu
na wybrany temat :
1.Opis wycieczki  po Polsce.
Opis wycieczki powinien zawierać:
 • nazwę odwiedzanego miejsca ( krainę geograficzną ,miasto, wieś, rzekę, góry  itp..)
 • opis krajobrazu (ukształtowanie powierzchni, występujące rośliny, zwierzęta....)
 • zabytki, atrakcje turystyczne
 • zdjęcia najciekawszych miejsc, obiektów (widokówki)
 • liczbę przejechanych kilometrów
Praca oprócz opisu może zawierać :
·         własnoręcznie wykonane mapy (np. trasa wycieczki)
·         legendy związane z odwiedzanymi miejscami
·         rysunki zabytków
·         szkice terenu

2. Opis wybranego regionu turystycznego w Polsce.
(np. góry, morze itp.)
Opis powinien zawierać:
 • położenie geograficzne
 • cechy geograficzne: klimat, ukształtowanie powierzchni, wody, itd.
·         zdjęcia najciekawszych miejsc
·         opis ciekawych miejsc
·         legendy
·         mapy turystyczne

3.Opis wybranego miasta.
(np. Kraków, Warszawa itp.)
Opis powinien zawierać:
 • położenie miasta  (krainę geograficzną, powiat, gmina itp.)
 • mapę dokumentującą położenie
 • zdjęcia najciekawszych miejsc
 • historię opisywanego miejsca
 • zabytki
Praca może być napisana na komputerze (wydruk) lub własnoręcznie.
Prezentacja (film) multimedialna powinna zawierać minimum 50 slajdów.

REGULAMIN  KONKURSU  GEOGRAFICZNEGO„Cudze chwalicie,
swego nie znacie”.
Atrakcje turystyczne
w Polsce.
                                                            

I WSTĘP


               W roku szkolnym 2018/2019 konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas. Organizatorem konkursu jest A. Chołuj.
Prace konkursowe sprawdzane będą przez komisję w skład której wchodzą: nauczyciele geografii.

II CELE KONKURSU

CELEM KONKURSU JEST:
 • Kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego,
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych uczniów
 • Kształtowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów
 • Twórcze wykorzystanie umiejętności
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania i rozumienia treści map
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej

III ORGANIZACJA  KONKURSU

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:
                   I.            etap własnoręcznie napisana praca przez ucznia lub prezentacja multimedialna
(opis, wycieczka)-04.01.2019r.
                II.            etap test - MARZEC 2019r.
(Atrakcje turystyczne w Polsce)
             III.            etap  test - MAJ 2019r.
(Regiony turystyczne w Polsce)

IV PRZEBIEG  KONKURSU

 • Wszystkie pytania do konkursu geograficznego przygotowane zostały przez mgr Agnieszkę Chołuj.
 • Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursu.
 • Pierwszy etap to prezentacja multimedialna lub album stworzony przez ucznia w domu.
 • Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy wykażą się znajomością  wybranego przez siebie tematu i w atrakcyjny sposób przedstawią go, wykorzystując wiele zebranych informacji i materiałów: sporządzenie dokumentacji fotograficznej, napisanie tekstu, montaż całości, strona tytułowa, wydruk, rozkład rysunków i zdjęć, zebranie literatury). Powstanie niestereotypowych prac, szansa na wykazanie się twórczym, naukowym podejściem, pomysłowością.
 • Do trzeciego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia na tym stopniu.
 • Laureatami zostaną uczniowie, którzy w trzecim etapie konkursu uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
 • Laureaci trzeciego etapu uzyskują ocenę celującą  z geografii na koniec roku szkolnego
 •  (jeżeli z przedmiotu uzyskali przynajmniej ocenę bardzo dobrą).
 • Najlepszy uczeń  zostaje nagrodzony.
 • Wszyscy uczestnicy III etapu dostają pamiątkowe dyplomy.
 • Udział w każdym etapie nagrodzony jest również dodatkową oceną, w zależności od zdobytych punktów.


V PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU GEOGRAFICZNEGO.

Do każdego etapu konkursu obowiązują treści nauczania i umiejętności obejmujące treści podstawy programowej kształcenia ogólnego uczniów w zakresie geografii.


ZAKRES TEMATYCZNY
 1. Geografia Polski (budowa geologiczna, klimat, szata roślinna, świat zwierzęcy, gleby, sieć rzeczna)
 2. Zabytki, turystyka.
 Wymagane umiejętności:
·         korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej,
·         odczytywanie współrzędnych geograficznych,
·         posługiwanie się skalą mapy,
·         analiza i interpretacja map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych,
·         lokalizacja na mapach  obiektów geograficznych,
·         odczytywanie i interpretacja podstawowych informacji geograficznych z materiałów kartograficznych i innych materiałów graficznych (wykresy, tabele, schematy, modele itp.),
·         opisywanie i wyjaśnianie przyczyn i skutków występowania zjawisk przyrodniczych
i problemów społeczno-ekonomicznych oraz zależności między nimi,
·         projektowanie i opisywanie trasy podróży na podstawie map turystycznych
i topograficznych.wtorek, 17 października 2017


KOŚCIÓŁ W DĘBNIE PODHALAŃSKIM

UNESCO

Kościół św. Michała Archanioła – gotycki, drewniany kościół parafialny w Dębnie Podhalańskim w powiecie nowotarskim, wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Został zaliczony do zabytków klasy "0" i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zbudowany został w 1490 roku w stylu gotyckim, z drewna modrzewiowego. Około 1500 roku wnętrze ozdobiono zachowaną do dziś polichromią patronową. Niewątpliwie jest to najlepiej zachowana tego rodzaju polichromia w Polsce. Jest wykonana w 31 kolorach i zawiera aż 77 
motywów.
By Paweł DrozdDrozdp - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4132235


zdjecia A.Chołuj

wtorek, 21 marca 2017

Wrocław

Wrocław to historyczna stolica Śląska, jedno z największych i najstarszych miast w Polsce, położone po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej. Przez miasto przepływa 5 rzek większych: Odra i 4 jej dopływy, które zasilają ją w granicach miasta: Bystrzyca, Oława, Ślęza i Widawa.
Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego, miastem na prawach powiatu - wrocławski powiat grodzki.
Przed II wojną światową w mieście istniały 303 mosty, obecnie pozostało ich około 220.